โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอดล่าสุดประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ประจำปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 104 ของโลกจาก 180 ประเทศ โดยปี 2563 ถูกขยับลงไป 3 อันดับ แต่ไทยยังคงรักษาคะแนนรวมไว้ได้ตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 ที่ 36 คะแนนอันดับของไทยในกลุ่มเอเซียแปซิฟิกอยู่ที่ลำดับ 19 จาก 31 ประเทศ อันดับในอาเซียนดีขึ้นจากอันดับที่ 6 เป็นอันดับที่ 5

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน ให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน…

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network

O10 นโยบายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
การบริหารงาน
O11 แผนดำเนินงานประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
การบริหารเงินงบประมาณ
O19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O22 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O23 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O28 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O29 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O32 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O33 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O34 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O36 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O37 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O38 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O41 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O42 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภาบในหน่วยงาน
O43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O44 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

จำนวนผู้เข้าชม

4219127
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
908
5165
4204868
10675
32102
4219127

Your IP: 162.158.163.182
2023-02-09 00:21