preview

 ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


 

หากท่านพบเห็น 


     การทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 


     ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดอบต.ท่ากกแดง 


 

 วิธีการแจ้งเบาะแส


     1.  กรอกชื่อ - นามสกุล ของผู้แจ้งเบาะแส


     2.  กรอกเรื่องที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส


     3.  แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะร้องเรียน เช่น ชื่อ - สกุลผู้ที่ถูกแจ้งเบาะแส


     4.  กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตอดต่อได้ ของผู้แจ้ง


     5.  กรอกที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์หรือ E - mail (ถ้ามี)


     6.  แนบภาพถ่าย หลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)


     7.  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด SUBMIT (ส่ง)


 

สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามแบบฟอร์มนี้ 

แบบวัด EIT 2567