ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
LPA ปี 2562
ธนาคารขยะชุมชน

ITA หน้า 35-43
  11 กรกฏาคม 2563 06:03    บทความทั่วไป    องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง    อ่าน 10020  


o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ  ขององค์การบริหาร
        คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
        


แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน