ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
LPA ปี 2562
ธนาคารขยะชุมชน

ITA
  15 กรกฏาคม 2563 11:16    บทความทั่วไป    องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง    อ่าน 9283  


ข้อมูลพื้นฐาน
             o1 โครงสร้างหน่วยงาน
             o2 ข้อมูลผู้บริหาร
             o3 อํานาจหน้าที่
                 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
             o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
             o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
             o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                -พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท_พ.ศ._2563
                -ระเบียบการบริหารงานบุคลท้องถิ่น-พระราชบัญญัติ
                - สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๖)
                -พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
                -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
                -ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
การประชาสัมพันธ์
              o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
            o8 Q&A
            o9 Social Network
การดำเนินงาน
            o10 แผนดำเนินงานประจำปี
            o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
            o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
            o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
           o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           o17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
           o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
        o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                - 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.-พ.ย.62
                - 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62
                - 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.63
                - 4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63
                - 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63
                - 6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.63
       o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        o26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง การสร้างขวัย กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล
พนักงานครู อบต., ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
        o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   -คู่มือการปฏฺิบัติรับเรื่องรองราวร้องทุกข์
            -แผนผังการจัดกระบวนการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
      o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
      o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
              o34_1 ประกาศ  มาตรการป้องกันการทุจริต
              <a rel="nofollow" href="http://www.obtthakokdang.go.th/demo1/index
บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน