ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
LPA ปี 2562
ธนาคารขยะชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ม.ค. 64  2/64 : ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
8 ม.ค. 64  1/64 : ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
14 ธ.ค. 63  102/63 : การอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตตำบลท่ากกแดง (การนวด กดจุดเพื่อบำรุงสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ธ.ค. 63  101/63 : หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมทำขนมไทยของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 ธ.ค. 63  100/63 : 02 12 63 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทรับเงินเบี้ยยังชีพ
2 ธ.ค. 63  99/63 : 02 12 63 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
2 ธ.ค. 63  98/63 : แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ปีงบประมาณ 2564 รวม อบต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
10 พ.ย. 63  97/63 : แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง
10 พ.ย. 63  96/63 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง จัดการแข่งขันกีฬา ปี 2564
26 ต.ค. 63  95/63 : แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
14 ต.ค. 63  94/63 : การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
4 ก.ย. 63  93/63 : การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
1 ก.ย. 63  91/63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
20 ส.ค. 63  90/63 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ปีงบ 2563
20 ส.ค. 63  89/63 : รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
14 ส.ค. 63  88/63 : ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
13 ส.ค. 63  87/63 : ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
12 ส.ค. 63  85/63 : รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
12 ส.ค. 63  84/63 : รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
12 ส.ค. 63  83/63 : รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายบริหาร

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2562
Download  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561
Download  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2562
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ) 2563
Download  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผน 5 ปี

ดูทั้งหมด
Download  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
Download  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548
Download  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.
Download  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Download  ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
Download  ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
Download  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Download  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
Download  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
Download  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
Download  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563
Download  พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537
Download  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
Download  ประกาศสภา อบต.ท่ากกแดง เรื่อง การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563
Download  ประกาศสภา อบต.ท่ากกแดง เรื่อง การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2562
Download  ประกาศสภา อบต.ท่ากกแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
Download  ประกาศสภา อบต.ท่ากกแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
Download  ประกาศสภา อบต.ท่ากกแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
Download  ประกาศสภา อบต.ท่ากกแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
Download  ประกาศสภา อบต.ท่ากกแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
Download  รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ดูทั้งหมด
Download  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
Download  การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
Download  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
Download  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
Download  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
Download  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
Download  รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น
Download  รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
Download  รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายบริหาร
Download  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
Download  การกำนหดหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
Download  การกำนหดหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
Download  ประกาศ เรื่อง แก้ไขปรับปรุงโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ท่ากกแดง
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกางกองช่าง
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Download  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ดูทั้งหมด
Download  คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
Download  คู่มือ สำหรับประชาชน
Download  1. แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Download  2. แบบแสดงรายการภาษีป้าย
Download  3. แบบคำขอรับใบอนาตประกอบกิจการที่เป็นอันต
Download  4. แบบการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
Download  6. แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ ทพ
Download  7. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ส
Download  8. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
Download  9. แบบการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผ
Download  10. แบบการแจ้งการขุดดินถมดิน
Download  11. แบบการถมดิน
Download  12. แบบการก่อสร้างอาคาร
Download  13. แบบการก่อสร้างอาคาร
Download  14. แบบการต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถ

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


-

ผู้บริหาร
 ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง  08 5683 8913
ส.ต.อ.สุทธินันท์ ศรีวิชา
ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง 08 5683 8913
ลิงค์ Banner
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพีช
หนังสือราชการ
e-LAAS
คู่ประชาชน
6 เป้าหมาย แยกขยะก่อนทิ้ง
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
สนง.สปสช.
การยางแห่งประเทศไทย
ปิดเทอมสร้างสรรค์
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
พรบ.คู่มือประชาชน
เว็บหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ COVID-19
สำนักงาน ก.พ.
กรมสรรพากร
Facebook

Copyright@2015 อบต.ท่ากกแดง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.009 วินาที

ขึ้นด้านบน